Forum Zero - Türkiyenin En İyi Online Oyun Forumu

   


Go Back   Forum Zero - Türkiyenin En İyi Online Oyun Forumu > Genel Sohbet ve Haber Bölümü > Güncel Haber Platformu > Güncel Haberler


Saldırgan aranırken Meclis’e girdi

Güncel Haberler


Cevapla
 
LinkBack Seçenekler Arama Stil
Alt 11 Nisan 2014   #1
CoderBY - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Üye Profil Bilgileri
Üyelik tarihi: 17 Aralık 2013
Bulunduğu yer: Rennes
Alter: 17
Mesajlar: 215
Konular: 121
Rep Puanı: 10
Rep Gücü: 219
Rep Derecesi : CoderBY is on a distinguished road
Aldığı Teşekkürler: 1
Ettiği Teşekkürler: 7
Standart Saldırgan aranırken Meclis’e girdi

Ge*ri*lim po*li*ti*ka*sı*nı se*ven bir Baş*ba*kan var. TBMM grup sa*lo*nu*nun mi*ting ala*nı*na çev*ril*me*si, CHP ve MHP ge*nel baş*kan*la*rı aley*hi*ne slo*gan atıl*ma*sı da AKP ile bir*lik*te baş*la*dı. Bi*ri*le*ri, Ke*mal Kı*lıç*da*roğ*lu*’na sal*dı*rı ola*ca*ğı*nı ön*ce*den söy*le*di. Ar*tık bu ki*şi*le*rin “duy*du*m” de*yip ge*çiş*tir*mek ye*ri*ne, bil*dik*le*ri*ni cum*hu*ri*yet sav*cı*sı*na an*lat*ma za*ma*nı*dır.
Si*ya*si par*ti*le*rin grup top*lan*tı*sı*nın ol*du*ğu sa*lı gün*le*ri, TBMM’*nin Dik*men Gi*riş Ka*pı*sı’*na ge*len ki*şi, kim*li*ği*ni gös*te*rip TBMM ana bi*na*sı*na gi*ri*yor*du. Kı*lıç*da*roğ*lu*’na yum*ruk*lu sal*dı*rı*dan son*ra uy*gu*la*ma de*ğiş*ti*ril*di. Gel*mek is*te*yen ki*şi ön*ce mil*let*ve*ki*li*ne ula*şa*cak. Eğer mil*let*ve*ki*li o ki*şi*nin adı*nı bil*gi*sa*ya*ra gi*rer*se, ka*pı*da*ki gö*rev*li ona gi*riş kar*tı ve*re*cek. O kart*la da sa*de*ce Halk*la İliş*ki*ler bi*na*sı*na gi*ri*le*bi*le*cek. Eğer mil*let*ve*ki*li*nin oda*sı ana bi*na*day*sa, onun zi*ya*ret*çi*le*ri*ne ma*vi kart ve*ri*le*cek.
Zi*ya*ret*çi, mil*let*ve*ki*liy*le bir*lik*te ana bi*na*ya geç*mek is*ter*se, bu*na da bir en*gel yok. Ya*ni, ya*nın*da mil*let*ve*ki*li ol*du*ğu için po*lis “du*r” di*ye*me*ye*cek. Ar*tık haf*ta*nın 5 gü*nü de mil*let*ve*ki*li isim ver*me*dik*çe va*tan*da*şın TBMM’*ne gir*me*si müm*kün ol*ma*ya*cak. Yum*ruk atan Or*han Övet, TBMM’*de iş*te bu ön*lem*le*rin alın*ma*sı*na ve*si*le ol*du.
Yasadan yararlandı
Sal*dır*gan Or*han Öve*t’*in AKP üye*si çık*tı*ğı dün SÖZ*CÜ*’de bel*ge*siy*le bir*lik*te ya*yım*lan*dı. Or*han Öve*t’*in ce*za*evi*ne gön*de*ril*me ne*de*ni de Kı*lıç*da*roğ*lu*’na sal*dır*ma*sı de*ğil. Övet Ai*le*si, An*ka*ra-Ha*sa*n-oğ*la*n’*da kom*şu*la*rı Fat*ma Çı*nar ve ge*li*niy*le kav*ga edi*yor. Po*lis me*mur*la*rı ka*dın*la*rı ka*ra*ko*la gö*tür*mek için oto*mo*bi*le alı*yor. An*cak Or*han Övet ve ya*kın*la*rı po*lis ara*cı*nın önü*ne ge*çi*yor, ka*pı*sı*nı aça*rak iki ka*dı*na vur*ma*ya ça*lı*şı*yor. Po*lis me*mur*la*rı*na da ka*dın*la*rı ko*ru*du*ğu için ağır kü*für*ler edi*yor*lar.
An*ka*ra-El*ma*dağ As*li*ye Ce*za Mah*ke*me*si, Or*han Övet hak*kın*da top*lam 592 gün ha*pis ce*za*sı ver*di. Bu*nun pa*ra ce*za*sı kar*şı*lı*ğı da top*lam 11 bin 840 li*ra ola*rak he*sap*lan*dı. Övet, pa*ra*yı öde*me*di, ce*za*evi*ne ko*nul*du. Da*ha son*ra De*ne*tim*li Ser*best*lik Ya*sa*sı*’n*dan ya*rar*lan*dı*rıl*dı. Bu*nun için 21 Ara*lık 2013’ten baş*la*yıp 16 Ara*lık 2014 ta*ri*hi*ne ka*dar ilk iki ayın*da haf*ta*da 4 gün, da*ha son*ra da 23 Şu*bat 2014 ta*ri*hi*ne ka*dar haf*ta*da iki gün Ha*sa*noğ*lan Po*lis Nok*ta*sı*’na gi*dip im*za ata*cak*tı.
Hak*kın*da “De*ne*tim*li Ser*bestli*k” ve*ri*le*rek ce*za*evin*den tah*li*ye edi*len Or*han Öve*t’*in haf*ta içi top*lam 4 sa*at ol*mak üze*re 10 Mart 2014 ta*ri*hin*den 29 Mart 2014 ta*ri*hi*ne ka*dar (20 gün) El*ma*dağ Ka*pa*lı Ce*za*evi*’n*de ka*mu ya*ra*rı*na ça*lış*tı*rıl*ma*sı da ön*gö*rül*dü.
Uy*ma*yın*ca kal*dı*rıl*dı
An*cak Or*han Övet, hak*kın*da dü*zen*le*nen de*ne*tim*li ser*best*lik prog*ra*mı*na da*ha ilk gün*den iti*ba*ren uy*ma*ma*ya baş*la*dı. İm*za at*ma*sı ge*re*kir*ken ka*ra*ko*la ço*ğu kez git*me*di, ce*za*evin*de haf*ta*da 4 sa*at ça*lış*ma*sı ge*re*kir*ken bu*na da uy*ma*dı.
Bu*nun üze*ri*ne, An*ka*ra İn*faz Sav*cı*sı Ab*bas Öz*den, 1. İn*faz Ha*kim*li*ği*’ne baş*vur*du ve Or*han Öve*t’*in yü*küm*lü*lük*le*ri*ni ye*ri*ne ge*tir*me*di*ği*ni öne sü*rüp de*ne*tim*li ser*best*lik uy*gu*la*ma*sı*nın kal*dı*rıl*ma*sı*nı ve Öve*t’*in ka*pa*lı ce*za*evi*ne ko*nul*ma*sı*nı is*te*di. 1. İn*faz Ha*ki*mi Dr. Ze*ki Yıl*dı*rım, 27 Mart 2014’te, Or*han Övet hak*kın*da şu ka*ra*rı ver*di:
“Hü*küm*lü Or*han Övet, ka*mu hiz*me*ti yü*küm*lü*lü*ğü*nü ih*lal et*me*si ne*de*niy*le hak*kın*da dü*zen*le*nen de*ne*tim*li ser*best*lik prog*ra*mı*na uy*ma*dı*ğı tes*pit edil*di*ğin*den 10 Mart 2014 ta*ri*hi iti*ba*riy*le de*ne*tim*li ser*best*lik ted*bi*ri uy*gu*la*ma*sı*nın kal*dı*rıl*ma*sı*na, hü*küm*lü*nün ce*za*sı*nın in*fa*zı için ka*pa*lı ce*za*evi*ne gön*de*ril*me*si*ne ka*rar ve*ril*di.”
Soru işaretleri büyüyor
Ya*ni Or*han Övet, ce*za*evi*ne ko*nu*la*cak*tı. “A*ra*nı*r” ko*num*day*dı. An*cak o TBMM’*ye gi*di*yor, CHP Ge*nel Baş*ka*nı Ke*mal Kı*lıç*da*roğ*lu*’na yum*ruk vu*run*ca*ya ka*dar ya*ka*la*na*mı*yor*du. İş*te bu*ra*da so*ru işa*ret*le*ri bü*yü*yor. Öve*t’*e, ne söz*ler ve*ril*di? Yum*ruk at*tı*ğı için ken*di*si*nin ce*za*evi*ne ko*nul*ma*ya*ca*ğı*nı kim söy*le*di?
Or*han Övet, yum*ruk*lu sal*dı*rı*dan son*ra ya*ka*lan*dı. Kı*lıç*da*roğ*lu*’na sal*dır*dı*ğı için de*ğil hak*kın*da da*ha ön*ce ve*ri*len mah*ku*mi*yet ka*ra*rı*nın “de*ne*tim*li ser*best*li*ğe*” dö*nüş*tü*rül*me*sin*den son*ra ko*şul*la*ra uy*ma*dı*ğı için ce*za*evi*ne ko*nul*du. Pe*ki her an tah*li*ye edi*le*bi*lir mi? Evet her an tah*li*ye edi*le*bi*lir.
Or*han Öve*t’*in ce*za*evin*den çı*ka*bil*me*si için ken*di*si*ne ve*ri*len top*lam 11 bin 840 li*ra pa*ra ce*za*sı*nı ya*tır*ma*sı ge*re*ki*yor. Eğer pa*ra*yı bu*gün ya*tı*rır*sa bu*gün tah*li*ye edi*le*cek. Eğer pa*ra*yı ya*tır*maz*sa 16 Ara*lık 2014’e ka*dar ce*za*evin*de tu*tu*la*cak.
Pa*ra*yı öde*me gü*cü*nün ol*ma*dı*ğı bi*li*ni*yor. Ama ba*kar*sı*nız yum*ruk*lu sal*dı*rı*dan ön*ce o pa*ra*yı bi*ri*le*ri ver*miş de ola*bi*lir. Ya da CHP Ge*nel Baş*ka*nı*’na sal*dır*dı*ğı için se*vi*nen, bay*ram eden*ler ara*sın*dan bi*ri, Öve*t’*in ce*za*evin*den çık*ma*sı için is*te*nen 11 bin 840 li*ra*yı gö*nül*lü ola*rak ve*rir.
Olur mu? Sık*ça de*ni*lir ya “Bu*ra*sı Tür*ki*ye*” di*ye… Ne*den ol*ma*sın…Üye Profil Bilgileri
CoderBY isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
Cevapla

Seçenekler Arama
Stil

Yetkileriniz

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Cevaplar Son Mesaj
Çin'de palalı saldırgan dehşeti RememberMe Güncel Haberler 0 02 Mart 2014 11:31
Meclis'te 'kıl' tartışması GROZNIE Güncel Haberler 0 14 Kasım 2013 13:55
Palalı saldırgan yurtdışına kaçtı Team SoloMid Güncel Haberler 0 12 Temmuz 2013 13:08
Meclis tcdd taşımacılık serkan11211 Güncel Haberler 0 04 Mayıs 2013 12:04
İşte saldırgan ile ölen kişinin kimliği ATAK T-129 Güncel Haberler 0 01 Şubat 2013 19:49

Tüm Zamanlar GMT +3 Olarak Ayarlanmış. Şuanki Zaman: 18:09.

Sistem Bilgileri Bilinmesi Gerekenler
Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.
Search Engine Optimization by vBSEO 3.6.1
User Alert System provided by Advanced User Tagging v3.1.0 (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2017 DragonByte Technologies Ltd. Runs best on HiVelocity Hosting.
Lütfen Sorunlarınızı Buradan Bize Bildiriniz.

Sitedeki Tüm Paylaşımların Sorumlulukları Paylaşım Sahiplerine Aittir.
Soru Ve Sorunlarınız İçin Lütfen İletişim Bölümünü Kullanınız
Tema Tasarımı ForumZero.Net - Foxin


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736